Proseso ng aplikasyon at pagbabayad ng Departure Guarantee Insurance

Proseso ng aplikasyon at pagbabayad ng Departure Guarantee Insurance

Mga 1 buwan bago umuwi ang dayuhang manggagawa (matapos matanggap ang Department Certificate) sanhi ng pagtatapos ng sojourn period (panahon ng pananatili sa Korea) maari na magsumite ng aplikasyon sa insurance company ( Samsung Fire & Marine Insurance Corp.)

Mamili kung paano ninyo nais matanggap ang bayad mula sa insurance ayon sa dalawang paraan: ipapadala sa inyo ang pera sa pamamagitan ng overseas remittance gamit ang bank account ninyo sa Pilipinas , o Personal na pagtanggap nito sa Airport matapos makalagpas sa immigration desk airport.

 

Proseso ng aplikasyon at pagbabayad

Source: HRD-Korea Booklet & Moel

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.